Nikola Lučić

Završio srednju Medicinsku školu u Čačku, smer Fizioterapeutski tehničar, 2015. godine. Diplomirao na Visokoj zdravstvenoj i sanitarnoj školi strukovnih studija „Visan“ u Beogradu 2018. godine i stekao zvanje Strukovni fizioterapeut. Specijalističke strukovne studije drugog stepena iz oblasti savremenih manuelnih metoda i tehnika u fizioterapiji, na Akademiji strukovnih studija u Beogradu završio 2019. godine i stekao zvanje Specijalista strukovni fizioterapeut sa prosečnom ocenom 9,56. 

Obavljena post diplomska edukacija i usavršavanje:

  • Autorizovana škola masaže „Proffesional“, autora Peđe Filipovića;
  • Specijalizovani Wellness i Spa koncept škole masaže „Proffesional“. 

Radno iskustvo:

  • Pripravnički staž na Klinici za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u trajanju od 6 meseci, 2019. godine;
  • Ambulanta za rehabilitaciju „MANUAL physical therapy“, Beograd 2020. godine.