Nikola Lučić

Završio srednju Medicinsku školu u Čačku, smer Fizioterapeutski tehničar, 2015. godine. Diplomirao na Visokoj zdravstvenoj i sanitarnoj školi strukovnih studija „Visan“ u Beogradu 2018. godine i stekao zvanje Strukovni fizioterapeut. Specijalističke strukovne studije drugog stepena iz oblasti savremenih manuelnih metoda i tehnika u fizioterapiji, na Akademiji strukovnih studija u Beogradu završio 2019. godine i stekao zvanje Specijalista strukovni fizioterapeut sa prosečnom ocenom 9,56. 

Obavljena post diplomska edukacija i usavršavanje:

 • Autorizovana škola masaže „Proffesional“, autora Peđe Filipovića
 • Specijalizovani Wellness i Spa koncept škole masaže „Proffesional“
 • Dry Needling (REHAINTEGRO Poljska)
 • PENS (Perkutana električna nervna stimulacija), ( B.Gardašević,Norveška)
 • Spinalne Manipulacije -(prof.Juan José Boscá,Španija)
 • Physiotherapy in dizzines and vertigos, ( INSTEMA, Spanija)
 • Mulligan, Mulligan Concept Teacher's Association
 • Spinal and Peripherial Manipulation Course- David Lintonbon (Integrated Manual Medicine UK,London)  
 • Održano predavanje:
 • Dijagnostičke metode u manuelnoj terapiji II“,UDFS,Medicinski fakultet Novi Sad,2021.
 • Manuelne tehnike kod lumbalnog bola,Nacionalni kongres sa medjunarodnim učešćem,ESCULAP,Zlatibor 2023.
 • "MET" ( Tehnika mišićne energije) u rehabilitaciji ramenog pojasa,Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem,ESCULAP,Zlatibor 2024.


Radno iskustvo:

 • Pripravnički staž na Klinici za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u trajanju od 6 meseci, 2019. godine;
 • Ambulanta za rehabilitaciju „MANUAL physical therapy“, Beograd 2020. godine.