Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta www.fizikalnaterapija-manual.co.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Ambulante za rehabilitaciju „Manual physical therapy”. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Ambulante za rehabilitaciju „Manual physical therapy”. i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta www.fizikalnaterapija-manual.co.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.